Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 4 Issue: 3 Year: 2013 << Geri
 
 

Non-Variceal Bleeding from a Surgical Stoma in a Patient with Portal Hypertension: Case Report

Constantinos SOFIANOS1, Chrysis SOFIANOS2, Diana ALAGEM1, Arrin KATZ1


1 Life Bedford Gardens Hospital, Surgery, Johannesburg, South Africa

2 Charlotte Maxeke Johannesburg Academic Hospital, Surgery, Johannesburg, South Africa

ABSTRACT

Portal hypertension is associated not only with variceal bleeding but also with bleeding from gastropathy and enteropathy changes. Bleeding from stomal portal hypertensive enteropathy changes is rare but real. In the case of stomal bleeding, there should be a high index of suspicion for liver cirrhosis and portal hypertension. Portal hypertension is considered by some as a contraindication in creating stomas. There are various medical and surgical treatment modalities, with insertion of a transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) sometimes being the only successful and definitive form of treatment. We present a case with ulcerative colitis, cirrhosis and portal hypertension who presented with major bleeding from her ileostomy.

Key words: Cirrhosis, Portal hypertension, Stoma, Bleeding

Received: November 08, 2012 • Accepted: September 10, 2013

ÖZET

Portal Hipertansiyonu Olan Bir Hastada Stomadan Varise Bağlı Olmayan Kanama:
Olgu Sunumu

Portal hipertansiyonda kanama sadece varislere bağlı olmayıp gastropati ve enteropatiye bağlı da gerçekleşmektedir. Stomadan portal hipertansiyona ikincil enteropati gelişerek kanama görülmesi nadir olmakla birlikte görülebilen bir klinik durumdur. Stomadan kanama gözlenen durumlarda karaciğer sirozu ve portal hipertansiyon görülme olasılığı yüksektir ve şüphelenilmelidir. Bazıları tarafından portal hipertansiyon stoma oluşturulması için kontrendikasyon olarak kabul edilir. Birçok medikal ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmasının yanı sıra transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS) yerleştirilmesi bazen tek başarılı ve kesin tedavi yöntemi olmaktadır. Bu çalışmada, ülseratif kolit, siroz ve portal hipertansiyonu olan ve ileostomiden majör kanamayla başvuran bir olgu sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Siroz, Portal hipertansiyon, Stoma, Kanama

Geliş Tarihi: 08 Kasım 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 10 Eylül 2013

Address for Correspondence

Constantinos SofIanos, MD

PO Box 79663, Senderwood

Johannesburg, South Africa

E-mail: drsofianos@gmail.com

[ PDF ]
    
   Visitor: