Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 3 Year: 2010 << Geri
 
 
Primary Subcutaneous Hydatid Cyst at the Flank: A Case Report
Aydemir ÖLMEZ1, Veyis İTİK1, Cemalettin AYDIN2, Cüneyt KAYAALP2

1 Department of General Surgery, Faculty of Medicine, University of Yuzuncu Yıl, Van, Turkey
2 Department of General Surgery, Faculty of Medicine, University of Inonu, Malatya, Turkey
ABSTRACT
Primary subcutaneous hydatid cyst is a very rare condition even in endemic areas. This study aimed to present a preoperatively diagnosed hydatid cyst in the subcutaneous tissue in a rare location. A 62-year-old female presented with a right lumbar 4 cm mass, covered with normal skin, painless, mobile, and  Fluctuant is the right one, which was suspected as hydatid disease. Our high degree of suspicion was based on our previous experiences in our endemic region. Ultrasound revealed a type II hydatid cyst and serology supported the preoperative diagnosis. The mass was excised totally under local anesthesia with the surrounding fibrous tissue without contamination. Macroscopic and histopathological examinations confirmed the diagnosis. Preoperative diagnosis of subcutaneous hydatid cysts allows the surgeons to take preventive measures against surgical site contamination.
Key words: Hydatid cyst, Subcutaneous tissue, Rare location
ÖZET
Primer Lomber Cilt Altı Kist Hidatiği: Olgu Sunumu
Primer cilt altı kist hidatiği endemik bölgelerde bile az görülen bir durumdur. Bu çalışmada preoperatif tanısı koyulan nadir yerleşimli bir cilt altı kist hidatik olgusu sunmayı amaçladık. Sağ lomber bölgede şişlik şikayeti ile başvuran 62 yaşındaki kadın hastanın muayenesinde üzeri normal deri ile kaplı, mobil, ağrısız, fluktuan 4 cm'lik kitle tespit edildi. Endemik bölgede olmamız nedeniyle ve daha önceki benzer tecrübelerimize dayanarak olgunun bir cilt altı kist hidatiği olabileceği düşünüldü. Ultrasonografinin tip II kist hidatik olarak rapor etmesi ve seroloji pozitifliği preoperatif tanıyı destekledi. Kitle lokal anestezi altında çevre kontaminasyonu olmadan çevresindeki fibröz doku ile birlikte total olarak eksize edildi. Makroskopik ve histopatolojik inceleme kist hidatik tanısını doğruladı. Cilt altı kist hidatik tanısının preoperatif koyulabilmesi cerrahi esnasında kontaminasyon açısından gerekli tedbirlerin almasına olanak sağlamıştır.
Anahtar kelimeler: Kist hidatik, Cilt altı doku, Nadir yerleşim
Address for Correspondence
Cüneyt KAYAALP, MD
Department of General Surgery
Staff Surgeon of Gastrointestinal Surgery
Turgut Ozal Medical Center
Inonu University, 44315 Malatya-Turkey
E-mail: cuneytkayaalp@hotmail.com, ckayaalp@inonu.edu.tr
[ PDF ]
    
   Visitor: