Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 1 Issue: 3 Year: 2010 << Geri
 
 
Surgical Management of Spontaneously Thrombosed Extratesticular
Varicocele Presented with Irreducible Inguinal Swelling: A Case Report
Hany M. El HENNAWY1, Mazen E. ABUZOUR1, El S. M. BEDAIR2

1 Department of General Surgery, Al Khor Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar
2 Department of Radiology, Al Khor Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar
ABSTRACT
Varicocele is a relatively common condition that is mostly studied because of its effects on the testes and presumed role in infertility. A varicocele is caused by dilatation of the pampiniform plexus of the spermatic veins. Spontaneous thrombosis of a varicocele is a rare event and difficult to diagnose, as the clinical symptoms during the acute phase can simulate torsion of the spermatic cord leading to a useless surgical exploration. We present a case of varicocele thrombosis presented with irreducible inguinal swelling, which was initially misdiagnosed as incarcerated inguinal hernia. Doppler ultrasonography revealed thrombosed left varicocele that did not respond to conservative treatment and was managed surgically.
Key words: Varicocel, İnguinal hernia, Thrombosis, Complication
ÖZET
Redükte Edilemeyen İnguinal Şişlik ile Gelen Spontan Tromboze Ekstratestiküler Varikoselin Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
Varikosel testis üzerine etkisi ve infertilideki kabul edilen rolü nedeniyle ağırlıklı olarak çalışılan rölatif olarak sık bir durumdur. Varikosele spermatik venlerin pampiniform pleksusundaki dilatasyon neden olur. Varikoselin spontan trombozu nadir bir olaydır ve tanı konulması zordur, çünkü akut faz sırasındaki klinik semptomlar spermatik kord torsiyonunu taklit edebilir ve gereksiz cerrahi eksplorasyona neden olabilir. Biz başlangıçta inkarsere inguinal herni yanlış tanısı almış redükte edilemeyen inguinal şişlik ile gelen ve bir varikosel trombozu olgusunu sunuyoruz. Doppler ultrasonografi konservatif tedaviye yanıtsız tromboze sol varikoseli ortaya koymuştur ve hasta cerrahi olarak tedavi edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Varikosel, İnguinal herni, Tromboz, Komplikasyon
Address for Correspondence
Hany M. El HENNAWY, MD
Department of General Surgery
Al Khor Hospital,
Hamad
Medical Corporation, Doha, Qatar
[ PDF ]
    
   Visitor: