Homepage  |   Search     
    
             
Contents Volume: 3 Issue: 1 Year: 2012 << Geri
 
 

Two-Type Synchronous Colonic Adenocarcinoma with Appendiceal Carcinoid

Saman MOHAMMADIPOUR1, Mostafa HOSSEINI1


1 Department of Surgery, Rasool Hospital, Tehran, Iran

ABSTRACT

Colorectal carcinoma is the most common malignancy of the gastrointestinal tract. It makes colorectal cancer the second most lethal cancer in the United States. Carcinoid tumors occur most commonly in the gastrointestinal tract, and up to 25% of these tumors are found in the rectum. The risk of synchronous or metachronous colorectal carcinoma ranges from 5% to 40%, but synchronous carcinoma of two different types is rare. We report a 28-year-old female with a partial obstruction and abdominal pain that did not respond to conservative medical therapy. After 48 hours, she was operated with midline incision; a two-level obstruction (sigmoid and rectosigmoid) was found with mucinous and non-luminous (Nos) type adenocarcinoma and appendicular mass with carcinoid pathology. Total abdominal colectomy with end ileostomy and Hartmann pouch was done. Synchronous colon cancer is an indication for total colectomy and postoperative assessment for metastatic lesion and other organ malignancy for emergent operation. During the resection of a colorectal tumor, a thorough investigation of the abdominal cavity should be undertaken. Because of the slow-growing carcinoid tumor, the discovery of asymptomatic gastrointestinal carcinoid tumor during the operation requires resection alone, or in the case of synchronous carcinoid and adenocarcinoma, management is directed toward the carcinoma.

Key words: Carcinoid, Synchronous, Adenocarcinoma 

Received: March 30, 2012 • Accepted: April 13, 2012

ÖZET

Apendiks Karsinoidi ile Birlikte İki Tip Senkranöz Kolon Adenokarsinomu

Sindirim sisteminin en sık görülen malignitesi kolorektal kanserdir. Bu durum kolorektal kanseri Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok öldüren ikinci kanser yapar. Karsinoid tümörler en sık sindirim sisteminde görülür ve bu tümörlerin %25'i rektumdadır. Senkron veya metakron kolorektal kanser görülme riski %5-40 arasındadır ancak iki farklı tip senkranöz kanser oldukça nadirdir. Karın ağrısı ve kısmi bağırsak obstrüksiyonu ile başvuran ve ağrısı medikal tedavilere yanıt vermeyen 28 yaşında bir kadın hastayı rapor ediyoruz. Kırk sekiz saat sonra orta hat kesisiyle batına girildiğinde iki farklı düzeyde (sigmoid ve rekto-sigmoid) obstrüksiyon olduğu ve beraberinde de apendiküler bir kitle olduğu görülüyor ve hastaya total abdominal kolektomi ve uç-ileostomi-Hartmann poşu yapılıyor. Histolojik inceleme musinöz ve nonluminöz iki farklı tip tip adenokarsinoma ve apendiküler karsinoid olarak rapor ediliyor. Senkranöz kolon kanseri total kolektomi endikasyonudur ve ameliyat sonrası metastatik odaklar ve acil operasyon için diğer organ tümörler aranmalıdır. Kolorektal tümörün rezeksiyonu sırasında karın detaylı olarak değerlendirilmelidir. Asemptomatik karsinoid tümör bulunması durumunda sadece rezeksiyon yapılmalı ancak adenokanser ve karsinoid birlikteliği durumunda tedavi adenokarsinom tanısına göre planlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Karsinoid tümör, Senkron, Adenokarsinom

Geliş Tarihi: 30 Mart 2012 • Kabul Ediliş Tarihi: 13 Nisan 2012

Address for Correspondence

Saman MOHAMMADIPOUR, MD

Department of Surgery

Rasool Hospital

Tehran-Iran

E-mail: samanmp@yahoo.com

[ PDF ]
    
   Visitor: